ရက္ျမတ္

ဒီေန႕ဟာ

ကၽြန္ပ္တို႕၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အသက္ (၉၃)

ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕ ျဖစ္သလို ကမၻာတစ္၀မ္းလုံးရွိ

ကေလးသူငယ္မ်ားေန႕လည္းျဖစ္ပါတယ္

ဒါေၾကာင့္မို႕

ညီအစ္ကိုမ်ားအားလုံး

ဒီေန႕ဟာေန႕ထူးတစ္ေန႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

အားလုံးပါ၀င္ဆုေတာင္း ေပးၾကပါရန္……………… ေလးစားစြာျဖင့့္္

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum